Fitalatlar, esnekliği artırmak için yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. Fitalatlar en çok polivinil klorürden (PVC) ürünlerinin üretiminde kullanılır. Şu anda PVC en çok kullanılan ikinci plastik türüdür.

Genel olarak fitalatlara, yapı malzemelerinde, ambalaj malzemelerinde, borularda ve elektrik tesisatlarında ve bazı fitalat türleri kozmetik ürünlerindeki, ojede, saç ürünlerinde, cilt bakım ürünlerinde, ilaçlarda ve kırtasiye ürünlerinde kullanılmaktadır. Belirli fitalat içeren ürün türlerinin kullanımı sağlık ve güvenlik kaygıları nedeniyle yasaklanmıştır.

Kozmetikte Filatalat Testinin Önemi

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanımı tüketiciler üzerinde doğrudan etkiye sahiptir, çünkü bu ürünler doğrudan insan vücuduna temas ile uygulanarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak, kozmetik ürünlerin ve kişisel bakım ürünlerinizde herhangi bir tehlikeli madde, karışım ve mikroorganizmanın test edilmesi, insan sağlığı için sorun riskini azaltabilir.

Çocuk oyuncaklarında fitalatlar (plastiği yumuşatmak için kullanılan kimyasal maddelerdir) konusunda katı kısıtlamalar. Çocuk ürünleri için katı kurşun kısıtlamaları (boyalarda ve diğer yüzey kaplamalarında 90 ppm, alt tabakalarda 100 ppm). Özellikle kurşun için (boya ve metal takılarda) ve genellikle beşik, emzik, küçük parçalar, bisikletler, bisiklet kaskları, çıngıraklar, ranzalar vb.

Genel olarak oyuncaklar, tekstil ürünleri, giyim ve döşemelik, fitalatlar ve plastikleştiriciler dâhil olmak üzere dünya çapında çoğu plastik veya polimerik üründe bulunur. Bununla birlikte, fitalatlar ve plastikler arasındaki zayıf kimyasal bağ (özellikle, kovalent bağın olmaması), bunların çevreye nispeten daha kolay bir şekilde salınmasına izin verir. Bu süreç, çevre üzerindeki bazı zararlı etkilerle ilişkilendirilmiş ve 10 Şubat 2009 itibariyle CPSIA kapsamında fitalatların düzenlenmesiyle sonuçlanmıştır.

6 ila 11 yaş arası çocukları ve annelerini içeren ve çeşitli ürünlere maruziyetin analiz edildiği, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde büyük bir çalışma yürütülmektedir. Gıdayla temas eden oyuncaklar ve malzemeler dâhil olmak üzere plastik ve polimerlerdeki fitalatların testi ve analizi. Fitalatlar, plastikleştirici olarak kullanılan ftalik asit bileşikleridir, plastiklerin direncini ve işlene bilirliğini artıran kimyasal bileşiklerdir.

Fitalatlar Neden Kısıtlanmalı?

Belirli maruz kalma seviyelerinin üzerindeki bazı fitalatlar insan doğurganlığını bozabilir veya fetüslere zarar verebilir, belirli kanser hastalıkların gelişmesine neden olabilir, fitalatlar suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir ve su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Tekstil ve Giyim: Test Laboratuvarı tarafından fitalatlar için yapılan test, CPSC-CH-1001-09.3'ü tamamlayan Standart Çalışma Prosedürünü kullanır, numuneyi bir tetrahidrofuran (THF), derece-HPLC çözeltisi içinde çözerek, HPLC dereceli heksan ile numune ve çözeltiyi 45 μm politetrafloroetilen (PTFE) membran ile filtrelemek. Filtrelenen çözelti daha sonra ortaya çıkan fitalatları izole etmek ve tanımlamak için kütle spektrometresi (GC / MS) ile gaz kromatografisine tabi tutulur. 

Fitalat’ın Sağlığa Zararları

Tüketici ürününde bulunabilen bu maddeler diş minesinin rengini sabitlemek, parfümü ciltte daha uzun süre tutmak, hatta sıvılara kremsi görünmesini sağlamak için kullanılabilir. Bu bileşikler plastiğe zayıf bir şekilde bağlanır, bu nedenle çevreye salınırlar ve hava, kontamine yiyecekler veya epidermis tarafından emilebilirler.

Diğer çalışmalar da fitalatlar, erkek doğurganlığı, hormonal düzensizlik ve artmış meme kanseri, kardiyovasküler hastalık ve diyabet riski ile ilişkilendirmiştir. Önceki araştırmalar, anneleri hamilelik sırasında fitalatlara maruz kalan çocukların motor beceriler ve dil gelişimi ile ilgili sorunlara daha yatkın olduklarını da göstermiştir.

Modern ortamda bol miktarda fitalatlar bulunmasına rağmen, bu maddelere maruziyeti azaltmanın yolları vardır, bu da ürünün bileşiminde bulunan plastik ve kozmetiklerin kullanımından kaçınmaktır. Ürün etiketi nadiren "fitalat" tanımını taşır ve bileşiği dietil fitalat (DEP), dimetil ftalat (DMP) ve dibutil fitalat (DBP) adlarıyla bulmak daha yaygındır.

Fitalat Laboratuvar Testleri

Saniter, kimyasal ve ekolojik test hizmetlerinin bir parçası olarak fitalat testi hizmetleri de sunmaktadır. Bu hizmetler sayesinde firmalar daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almakta ve müşterilerine güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Sizin İçin Buradayız. Bize Yazın...